Kursy językowe

Nauka prowadzona jest w grupach 5-9 osobowych, a godzina lekcyjna trwa 50 minut. Oferujemy kursy w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Rodzaj kursu jest dopasowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.

Centrum Języków Obcych "Student" w Przemyślu oferuje zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z uwzględnieniem poziomu językowego oraz różnic wynikających bezpośrednio z upodobań charakterystycznych dla konkretnych grup wiekowych. Oferujemu również lekcje indywidualne

Kursy językowe dla młodzieży

Kursy gimnazjalne

Kursy przygotowujące do gimnazjalnego egzaminu językowego wprowadzają struktury leksykalno - gramatyczne umożliwiające uczniom poprawny odbiór tekstu słuchanego, tekstu czytanego oraz właściwe reagowanie językowe w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Zajęcia lekcyjne przygotowują również uczniów do zastosowania zróżnicowanych funkcji językowych umożliwiających właściwe rozpoznawanie oraz zastosowanie form komunikacyjnych w różnorodnych sytuacjach językowych.

Kursy maturalne

Kursy przygotowujące do matury prezentują oraz utrwalają materiał językowy niezbędny do osiągnięcia optymalnego wyniku z językowego egzaminu maturalnego.

Organizujemy dwa rodzaje kursów maturalnych:

  • kursy przygotowujące do matury na poziomie podstawowym, które przedstawiają materiał językowy z prostymi strukturami leksykalno - gramatycznymi umożliwiającymi formułowanie poprawnych wypowiedzi; kurs rozwija również umiejętność rozumienia ze słuchu prostego tekstu, rozumienia tekstu czytanego oraz przygotowania krótkiej wypowiedzi ustnej i pisemnej
  • kursy przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym, które przedstawiają materiał językowy z różnorodnymi strukturami leksykalno - gramatycznymi umożliwiającymi formułowanie poprawnych wypowiedzi; kurs rozwija również umiejętność rozumienia ze słuchu tekstu bogatego pod względem treści, rozumienia tekstu czytanego o wysokim zróżnicowaniu struktur oraz przygotowania wieloaspektowej wypowiedzi ustnej i pisemnej.