CENTRUM

Metoda Early Stage wprowadzona w Centrum Języków Obcych „Student” dla dzieci przedszkolnych, zerówkowych oraz pierwszoklasistów aktywnie wykorzystuje dziecięcą ciekawość odkrywania świata do kreatywnego uczestniczenia w procesie uczenia się języka angielskiego. Metoda Early Stage stosuje oddziaływanie rymu, rytmu, muzyki, teatru, emocji, ruchu, relacji, humoru, obrazu oraz ambitnych materiałów na aktywne zaangażowanie się dzieci w naukę. Program nauczania jest bardzo intensywny i zakłada opanowanie bogatego słownictwa oraz umiejętności w komunikacji. Rozwija zdolność rozumienia ze słuchu, czytania globalnego, pisania oraz wypowiedzi. Postępy w nauce zostają systematycznie monitorowane poprzez testy, kartkówki oraz egzaminy - poprzez wprowadzenie powyższych narzędzi sprawdzających metoda gwarantuje wyjątkową skuteczność nauczania. Zajęcia odbywają się w grupach jednorodnych pod względem wieku oraz poziomu znajomości języka – każda nowa osoba odbywa rozmowę kwalifikacyjną oraz rozwiązuje test – można dołączyć do grupy jedynie po szczegółowym sprawdzeniu stopnia znajomości języka angielskiego - wpływa to na zapewnienie wyrównanego poziomu i skutecznych postępów w nauce.


Centrum Języków Obcych STUDENT w Przemyślu jest ośrodkiem nauczania języków obcych, który ma na celu indywidualne podejście do uczniów i zaspokojenie konkretnych potrzeb językowych. Prowadzimy kursy językowe w Przemyślu z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, ukraińskiego oraz norweskiego. Oferujemy również lekcje indywidualne.

Przyjęcia do grup językowych odbywają się poprzez indywidualną rozmowę oraz pisemny test językowy. Konsultacje są całkowicie bezpłatne, a dane zebrane podczas rozmowy i testu dostarczają niezbędnych informacji o wiedzy językowej oraz umożliwiają zdiagnozowanie realnych potrzeb ucznia. Wstępne rozpoznanie poziomu językowego pomaga w dopasowaniu najlepszej grupy, która pomoże wesprzeć rozwój indywidualnych zainteresowań językowych. Ośrodek proponuje również bezpłatne lekcje próbne, które pozwolą na zapoznanie się z grupami i wyborem optymalnego rozwiązania. Oferujemy także możliwość skorzystania z indywidualnych lekcji w celu uzupełnienia wiedzy językowej niezbędnej do zakwalifikowania się do określonej grupy.

Uczniowie otrzymują szansę na zrealizowanie swoich zainteresowań oraz na indywidualny rozwój. Kursy językowe odbywają się w grupach 5-9 osobowych i trwają 50 minut. Konstrukcja lekcji umożliwia wszechstronną naukę oraz gwarantuje czas na utrwalenie poznanej wiedzy językowej.

Ośrodek oferuje kursy językowe w Przemyślu: w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych. W ten sposób umożliwiamy uczniom dopasowanie czasu lekcji do konkretnych potrzeb. Uczniowie również są informowani o postępach w nauce poprzez kwartalne raporty, w których znajduje się informacja zwrotna na temat osiągnięć językowych.

Ponadto, ośrodek oferuje bezpłatny dostęp do biblioteki językowej oraz wydaje certyfikaty ukończenia kursu, w których określony jest poziom wiedzy językowej studenta.

KURSY

Nauka prowadzona jest w grupach 5-9 osobowych, a godzina lekcyjna trwa 50 minut. Oferujemy kursy w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Rodzaj kursu jest dopasowany do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.

Centrum Języków Obcych "Student" w Przemyślu oferuje zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z uwzględnieniem poziomu językowego oraz różnic wynikających bezpośrednio z upodobań charakterystycznych dla konkretnych grup wiekowych. Oferujemu również lekcje indywidualne.

Dzieci
 • early stage 3 - 5 lat,
 • early stage 6 lat,
 • early stage 7 lat
 • early stage 8 lat
Młodzież
 • kursy szkolne,
 • kursy egzaminacyjne (egzamin ósmoklasisty)
Dorośli
 • kursy konwersacyjne,
 • kursy egzaminacyjne

NAUCZYCIELE

Kadra szkoleniowa

Kadra Centrum Języków Obcych STUDENT w Przemyślu składa się doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli z gruntowną wiedzą językową oraz bogatą znajomością kultury i realiów życia codziennego kraju docelowego. Nauczyciele naszej placówki regularnie uczestniczą w szkoleniach i warsztatach językowych organizowanych przez największe wydawnictwa w Polsce oraz doskonalą i rozszerzają wiedzę związaną z metodyką uczenia języków obcych.

NOWOŚCI

CENNIK

ROK SZKOLNY 2020/21

opłata miesięczna115 zł
opłata semestralna525 zł
opłata miesięczna (rodzeństwo)110 zł
opłata semestralna (rodzeństwo) 500 zł

INFORMACJE

Przerwy w zajęciach lekcyjnych:
 • od 23 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021– Boże Narodzenie oraz Nowy Rok
 • od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021 – Ferie Zimowe
 • od 1 kwietnia 2021 do 6 kwietnia 2021 – Wielkanoc
 • oraz 14 października 2020,11 listopada 2020, 6 stycznia 2021, 3 maja 2021 oraz 3 czerwca 2021

KURSY EARLY STAGE

Tabela płatności rok szkolny 2020/21 GRUPA 3 latki - 2 x 40 minut GRUPA 4-5 latki - 2 x 50 minut GRUPA 6 latki - 2 x 60 minut GRUPA 7 latki - 2 x 70 minut GRUPA 8 latki - 2 x 90 minut
opłata semestralna600 zł625 zł675 zł725 zł925 zł
opłata miesięczna130 zł135 zł145 zł155 zł195 zł
opłata semestralna rodzeństwa
(2 dzieci)
550 zł575 zł625 zł675 zł875 zł
opłata miesięczna rodzeństwa
(2 dzieci)
120 zł125 zł135 zł145 zł185 zł

Zapisy na stronie internetowej: www.earlystage.pl

KONTAKT

Zapisy online

Kursy językowe dla dzieci

Early Stage - dzieci 3-5 lat

Język zostanie poznany poprzez przyswojenie krótkich piosenek, rymowanek, scenek sytuacyjnych oraz reagowanie na proste komunikaty i polecenia, ponadto dziecko nauczy się współdziałania w grupie, wzmocni poczucie własnej wartości, doświadczy wielu pozytywnych emocji oraz rozwinie kreatywność, muzykalność i zamiłowanie do czytania książek

Early Stage dzieci 6 lat

Język zostanie wdrożony poprzez poznawanie różnych form leksykalnych i gramatycznych w naturalnym kontekście - piosenek, rymowanek i historyjek przedstawianych na zajęciach, reagowanie na proste komunikaty i polecenia oraz stopniowe wprowadzenie czytania metodą globalną, aparat artykulacyjny poprzez ćwiczenie poprawnej wymowy i intonacji zostanie dostosowany do dźwięków pojawiających się w języku angielskim, ponadto dziecko nauczy się współdziałania w grupie, wzmocni poczucie własnej wartości, doświadczy wielu pozytywnych emocji oraz rozwinie kreatywność, muzykalność i zamiłowanie do czytania książek, stworzy fundamenty własnej strategii uczenia się oraz zbuduje pozytywne skojarzenia związane z przygotowaniem do szkoły.

Early Stage dzieci 7 lat

Kurs językowy bazuje na intensywnym programie nauczania, który zakłada opanowanie bogatego słownictwa i umiejętności komunikacji w języku angielskim. Uczestniczenie w zajęciach językowych rozwija umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania globalnego, pisania oraz swobodnej wypowiedzi. Uczeń pozna różnorodne formy językowe w naturalnym kontekście, poprzez piosenki, rymowanki i historyjki przedstawione na zajęciach oraz rozwinie zdolności komunikacyjne w zakresie wyrażania potrzeb, wydawania poleceń, próśb, opisywania stanu samopoczucia, wyglądu, zadawania prostych pytań i udzielania odpowiedzi. Ponadto, uczeń rozwinie umiejętność pisania, weźmie udział w autorskim przedstawieniu w języku angielskim oraz stworzy podstawę do opanowania kolejnych umiejętności i poszerzenia wiedzy.

Early Stage dzieci 8 lat

Czas wczesnoszkolny stanowi znakomity moment do wszechstronnego zaangażowania się dziecka w naukę języka angielskiego, ponieważ umysł na tym etapie rozwoju charakteryzuje się niezwykłą pojętnością oraz spostrzegawczością. Program nauczania języka angielskiego zakłada opanowanie bogatego słownictwa i umiejętności komunikacji oraz rozwija zdolność rozumienia ze słuchu, czytania globalnego, pisania oraz wypowiedzi. Postępy w nauce zostają systematycznie monitorowane poprzez zastosowanie testów, kartkówek oraz egzaminów – regularne sprawdzanie przyrostu wiedzy gwarantuje skuteczność.

Kursy językowe

Kursy dla dzieci i młodzieży szkolnej - grupy językowe tworzone są w zależności od wieku, predyspozycji oraz poziomu językowego uczniów. Wyróżniamy kursy korepetycyjne, które uzupełniają i wyrównują wiedzę niezbędną do osiągnięcia minimum językowego określonego przez szkolny program nauczania ora kursy konkursowe, które wprowadzają rozszerzoną wiedzę językową pozwalającą na udział w olimpiadach i konkursach.

Kursy ósmoklasisty

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty wprowadzają podstawową znajomość środków językowych w zakresie leksykalnym, gramatycznym, ortograficznym oraz fonetycznym. Uczniowie nabywają umiejętności rozumienia, tworzenia, reagowania oraz przetwarzania wypowiedzi. Uczniowie zapoznają się również z podstawową wiedzą o krajach, społeczeństwie i kulturach krajów, którego język poznają oraz wykształcają samoświadomość i wrażliwość międzykulturową.

Kursy maturalne

Kursy przygotowujące do matury prezentują oraz utrwalają materiał językowy niezbędny do osiągnięcia optymalnego wyniku z językowego egzaminu maturalnego.

Organizujemy dwa rodzaje kursów maturalnych:

Kursy dla dorosłych

Kursy konwersacyjne polegają na wprowadzeniu i utrwaleniu słownictwa oraz struktur gramatycznych niezbędnych do nawiązania i kontynuowania konwersacji w języku obcym. Materiał językowy zastosowany podczas zajęć lekcyjnych przybliża sytuacje występujące w realnym świecie i stymuluje w parach lub w grupach ustne przekazywanie informacji koniecznych do zrealizowania określonego zadania.

Kursy przygotowujące do egzaminów językowych prezentują wiedzę niezbędną do zdania egzaminów, których ważność jest uznawana przez wielu pracodawców oraz liczne uniwersytety. Centrum przygotowuje między innymi do egzaminów typu TELC (poziomy A1, A2, B1, B2, C1, C2) oraz egzaminów Cambridge ESOL (poziomy KET, PET, FCE, CAE i CPE).

Wakacyjne Warsztaty Językowe

Program

Program przewiduje wprowadzenie słownictwa i zwrotów językowych z zakresu ubrań, budynków i kierunków, żywności , sportu, zwierząt:

Zajęcia trwają od godziny 7:30 do 15:30

Zapewniamy

Cena: 295 zł

Menu